پاسخ به: معنی و تلفظ دقیق Douchebag

#587

این کلمه در معنی لغوی به معنای نوعی سرنگ برای شستشوی واژن است. اما در معنی غیر رسمی به عنوان ناسزا و کلمه توهین آمیز است که به معنای آدم بی مصرف و حال به هم زن و حقیر گفته می شود.