پاسخ به: بلیط یک طرفه و دو طرفه به انگلیسی آمریکایی

#590
مشاور

بله این دو کلمه در لهجه و اکسنت آمریکایی و بریتانیایی با هم تفاوت دارند و در این دوکشور از کلمات متفاوت استفاده می شود.

به انگلیسی آمریکایی ( American English ):

one-way ticket : بلیط رفت یا یک طرفه

Round-trip ticket : بلیط رفت و برگشت یا دو طرفه

به انگلیسی بریتانیایی یا بریتیش ( British English ):

single ticket : بلیط رفت یا یک طرفه

Return ticket : بلیط رفت و برگشت یا دو طرفه