پاسخ به: آپاستروف اس ‘s بعد از s جمع

#606

s (‘s) مالکیت پس از s جمع به شکل زیر تغییر شکل می دهد:

Boys’ bags : کیف های پسران

که خوانده می شود: بویز بَگز

حالا فرض را بگیرید که نام خانوادگی شخصی Jones است. برای اشاره به خانواده این شخص می توان نام خانوادگی او را جمع ببندیم و بگوییم Joneses یعنی خانواده جونز (جونز ها)

برای اضافه کردن s مالکیت برای خانواده جونز به شکل زیر عمل می کنیم:

The car that belongs to Jones → Jones’s car or Jones’ car

برای تلفظ Jones’s car می خوانیم جونزس کار و برای تلفظ Jones’ car می خوانیم جونز کار که هر دو استفاده می شوند.

استثنائات برای s مالکیت (possessive ‘s):

برای اسامی باستانی و قدیمی، برای اسامی دارای بیش از دو بخش (syllable) منتهی به s یا es فقط یک آپاستروف «’» اضافه می گردد. مثال:

Ramses’ kingdom

Amos’ prophecy

Zeus’s warnings

برای اسامی موسی (ع) و عیسی (ع) فقط یک اپاستروف «’» اضافه می گردد:

Jesus’ disciples

Moses’ law

اگر اسمی ختم به حروف بی صدای s, z و یا x شود به انتهای آنها اپاستروف اس یا همان ‘s اضافه می گردد:

Didier Deschamps’s career

Josquin des Prez’s music

Eugène Delacroix’s paintings