پاسخ به: دقیق ترین معادل برای در دو روز اخیر چیست؟

#613

دقیق ترین و بهترین معادل و معنی به انگلیسی:

In the last two days