پاسخ به: مجمع عمومی سازمان ملل به انگلیسی چه می شود؟

#619

مجمع عمومی سازمان ملل به انگلیسی می شود:

United Nations General Assembly

یا

General Assembly of the United Nations

به اختصار UN General Assembly هم گفته می شود. در ضمن مجمع عمومی به اختصار GA هم گفته می شود که چندان رایج نیست.