پاسخ به: اگر جای تو بودم به انگلیسی

#624

برای بیان این جمله همیشه از عبارت If I were you استفاده می کنیم. توجه داشته باشید که در این ساختار برای فاعل مفرد I (من) از was استفاده نمی کنیم. مثال (ترجمه جمله بالا به انگلیسی):

If I were you, I would enjoy my life.