پاسخ به: معنی All good things must come to an end

#640

این ضرب المثل انگلیسی به معنای این است که هر چیز خوشی به پایان می رسد و همچنین به معنای کلی تر هم بکار می رود یعنی هر چیزی به پایان می رسد و از معادل های زیر می شود برای این سخن و ضرب المثل انگلیسی استفاده کرد:

  • هر چیز خوشی را پایانی است
  • هر چیزی پایانی دارد / هر چیزی را پایانی است
  • هر آغاز را پایانی است