پاسخ به: معنی correspondent در شبکه های خبری

#649

این کلمه در خبر انگلیسی به معنای خبرنگار است. به عنوان مثال شاید از مجری شبکه خبری انگلیسی زبان این جمله را شنیده باشید:

Our correspondent in London.

خبرنگار ما در لندن.