پاسخ به: دستور زبان و معنی whether or not

#652

Whether

کلمه Whether در جمله به معنی « آیا » مورد استفاده قرار می گیرد و در جملان نقل قول بسیار کاربردی است:

I wasn’t sure whether you’d like it.

مطمئن نبودم که آیا تو از آن خوشت می آید.

She asked me whether I was interested in working for her.

او از من پرسید آیا من علاقه مند به کار کردن برای او هستم.

ساختار عبارت whether or not در جمله به دو صورت زیر به کار می رود:

Whether or not

Whether … or not

 

Whether or not

وقتی این عبارت در جمله بدون فاصله در کنار هم قرار می گیرد، می توان آن را « چه بخواهی، چه نخواهی »، « در هر حالت »، « خواه یا ناخواه » یا «چه بخواهیم، چه نخواهیم » و سایر معانی از این قبیل معنی کنیم. اما بهتر است که با فعل بعد از این عبارت همزمان معنی شود به این شکل که چه (فعل) و چه ( فعل منفی). گاهی هم معنای آیا (فعل) یا (فعلی منفی) می تواند جایگزین معنی باشد. به مثال های زیر توجه کنید:

Whether or not you like it, I’m going out tonight.

چه بخواهی و چه نخواهی، من امشب بیرون می روم.

It all depends on whether or not she has the time.

همه چیز به این بستگی دارد، آیا او وقت دارد یا ندارد.

Anyway, it’s a good story, whether or not it’s true.

در هر حال، داستان خوبی است، چه حقیقت داشته باشد چه نداشته باشد.

Whether … or not

از این ساختار برای بیان دو یا چند امکان به کار می رود و معنای مهم نیست اگر … را انتقال می دهد و در معنی می توان باز از  ساختار چه (فعل) و چه (فعل منفی) استفاده کرد. به مثال های زیر توجه کنید:

I’m going, whether she likes it or not.

من دارم می روم، چه خوشش بیاید و چه خوشش نیاید.

Whether … or

همیشه نیازی نیست که بخش منفی هم استفاده شود و می توان در برخی جملات بنا به نیاز Not را حذف کرد. به مثال زیر توجه کنید:

Someone has to tell her, whether it’s you or me.

یک نفر باید ماجرا را برایش تعریف کند، چه (آن یک نفر) تو باشی یا من باشم.

منبع: انگلیش تیم ( http://englishteam.ir )

مثال ها برگرفته از دیکشنری و لغت نامه کمبریج