پاسخ به: معادل و معنی دقیق available چی میشه؟

#657

یکی از معنی های دقیق و معادل های خوب برای کلمه Available به فارسی « در دسترس » است. این معنی هم برای انسان و هم برای اشیاء و … قابل استفاده است.  تلفظ این کلمه اوِیلِبل /əveɪləbəl/ می باشد. چند مثال:

Mr Leach is on holiday and was not available for comment.

آقای لیچ در تعطیلات هستنند و برای ( پاسخ دادن به ) نظرات در دسترس نبودند.

The amount of money available to buy books has fallen by 17%.

میزان بودجه (پول) در دسترس برای خرید کتاب تا 17 درصد کاهش پیدا کرده است.