پاسخ به: معادل First things first به فارسی چه می شود؟

#662

این جمله و اصطلاح رایج که می توان گفت تبدیل به یک ضرب المثل در زبان انگلیسی شده است، به این معناست که چیزهای مهمتر در اولویت قرار دارند. برای این اصطلاح می توان چندین معادل در زبان فارسی استفاده کرد از جمله:

  • الاهم فی الاهم
  • اول واجبات بعد مستحبات
  • (حتی می توان گفت) آسیاب به نوبت