پاسخ به: چطور به انگلیسی بگوییم یکبار برای همیشه

#680

معادل خوب و شبیه به همان اصطلاح فارسی برای عبارت یک بار برای همیشه در انگلیسی وجود دارد:

Once and for all

یا

Once for all