پاسخ به: به انگلیسی چطور بپرسیم اهل کجایی ؟

#685

برای پرسش از شهر یا ملیت کسی به انگلیسی چندین جمله می توان بکار برد از جمله:

Where are you from?

Where do you come from?