پاسخ به: نظر لطف شماست به انگلیسی چه می شود؟

#694

برای بیان تعارف و سپاس و تشکر معادل این جمله فارسی که گفته می شود « نظر لطف شماست » را می توان به انگلیسی چنین بیان کرد:

That’s very kind of you.

That’s very nice of you.

That’s very thoughtful of you.

That’s very sweet of you.

چند مثال:

It’s very kind of you to offer me the job.

این لطف شماست که این شغل را به من پیشنهاد می دهید.

It’s very kind of you to listen to me.

این لطف شماست (این بزرگواری شماست) که به حرف من گوش می دهید.

It’s very kind of you to join me.

این لطف شماست که با من همراه می شوید.