پاسخ به: معادل یه لطفی به من کن به انگلیسی چی میشه؟

#696

برای بیان درخواست مبنی بر کمک و انجام لطف در حق شما از جمله زیر در انگلیسی استفاده می شود:

Do me a favor ( favour )

املای این کلمه به انگلیسی بریتانیایی = Favour

املای این کلمه به انگلیسی آمریکایی = Favor

مثال:

You can do your uncle a favor by giving him a ride.

شما می توانید با سوار کردن عموی خود، یک لطفی به او بکنید

 

Do me a favor, please, and help me move this.

یک لطفی به من بکنید و کم کنید تا این وسیله را جابه جا کنم