پاسخ به: قید کمیت much , many , a lot of , lots و …

#706

قید کمیت ( quantity adverbs )

بررسی قیود کمیت Lots , A lot and Plenty

توجه داشته باشید که هر سه‌ی قیود کمیت ( Lots , A lot and Plenty ) بیشتر در محاوره و مکالمه غیر رسمی بکار می روند.

قیدهای Lots و A lot هر دو هم معنی با Much و Many هستند و در فارسی به معنای مقدار یا تعداد زیاد، بسیاری، یک عالم ( یک عالمه ) و … می باشند.

قید Plenty حدوداً هم معنی با Enough و More than enough  است و در فارسی به معنای به اندازه کافی، کافی یا بیش از حد کفایت می باشد.

مثال:

I’ve got lots of plans for today.

من برای امروز یک عالمه طرح و برنامه دارم.

There’ll be a lot of your friends there.

تعداد زیادی از دوستان شما آنجا خواهند بود.

There’s no need to rush. We’ve got plenty of time.

نیازی نیست عجله کنید. ما به اندازه کافی وقت داریم.

مثال دیگر بدون قرار گیری اسم ( Noun ) بعد از این قید ها:

A: I haven’t got any money

B: Don’t worry, I’ve got plenty. (plenty of money)

اما جایگزین این قیدها در سخرانی و مکالمه رسمی چه قیدهایی هستند؟

برای مکالمه رسمی می توانیم از عبارت های زیر استفاده کنیم تا همین معنا را به مخاطب برسانیم:

A great deal of : میزان زیادی از

A good deal of : میزان قابل توجهی از، میزان خوبی از

A large number : شمار زیادی، تعداد زیادی

مثال:

There’s a great deal of truth in what he said.

میزان زیادی از حقیقت در گفته های او بود.

From here, a large number of roads lead back to various parts of the city

از این نقطه، شمار زیادی از جاده ها به بخش های مختلف شهر منتهی می شوند.

قیدهای کمیت Much و Many

Much به معنای مقدار زیادی از ( در مورد مقدار ) و Many به معنای تعداد زیادی از ( در مورد تعداد ) به کار برده می شوند.

مثال:

I haven’t got much change. I’ve only got a ten euro note.

پول خرد زیادی ندارم و فقط یک اسکناس 10 یورویی دارم.

Are there many campsites near you?

آیا تعداد زیادی اردوگاه نزدیک شما است؟

توجه در مورد چگونگی استفاده Many و Much در جملات سوالی و امری

در انگلیسی در جملات منفی و سوالی بیشتر از این دو قید کمیت استفاده می شود.

مثال های دیگر:

Is there much unemployment in that area?

How many eggs are in this cake?

Do you think many people will come?

در جملات امری به دلیل اینکه اغلب رسمی هستند از دو قید Much و Many استفاده کنیم.

مثال:

There is much concern about drug addiction in the US.

نگرانی های زیادی در مورد اعتیاد به مواد مخدر در آمریکا وجود دارد.

توجه داشته باشید در مقدار فعل کمکی مفرد مانند is استفاده می شود و نه فعل کمی جمع مانند are !

مثال:

Isn’t there much food left?

آیا مقداری غذا باقی مانده است؟

استفاده از Of بعد از Much و Many

قرار گرفتن Of بعد از این قید معنای تعدادی از یا مقداری از به این قیود می دهد.

مثال:

How much of this book is fact and how much is fiction?

Claude, the seventeenth-century French painter, spent much of his life in Italy.

Too much, too many and so much, so many

برای شدت بخشیدن به این قیود می توانیم از Too و So استفاده کنیم. توضیحات کامل So و Too پیش از این در انگلیش تیم پاسخ و توضیح داده شده است. اما به اختصار می گوییم too جنبه منفی دارد و به معنای بیش از حد و یا زیادی و So جنبه مثبت دارد به معنای خیلی.

مثال:

I bought too much food. We had to throw some of it away.

They had a lot of work to do. Too much. (too much work)

There are too many cars on the road. More people should use public transport.

He has so much money!

There were so many jobs to do.

منبع: انگلیش تیم ( http://englishteam.ir )