پاسخ به: چطور به انگلیسی بگوییم کار و بار چطوره؟

#716

برای پرسش و سوال از کار و شغل مخاطب آشنا به زبان انگلیسی و در محاوره و گفتگوی خودمانی معادل خوبی وجود دارد:

How’s the job going?

کار و بار چطور پیش می ره؟

How’s the new job goning?

شغل جدید چطوره؟