پاسخ به: تلفظ صحیح و درست Excuse چیست؟

#719

تلفظ کلمه Excuse در انگلیسی حتی برای افراد انگلیسی زبان و نیتیو هم سخت است. به همین دلیل افراد بومی در آمریکا در محاوره تلفظ دیگری را به کار می گیرند که راحت و آسان گفته و بیان می شود. این کلمه به معنای بهانه در حالت اسم و به معنی بخشیدن در حالت فعل است و در هر دو حالت تلفظ با هم فرق دارد و متفاوت است.

تلفظ این کلمه در حالت فعل به معنای بخشیدن:

ای در ابتدای کلمه کوتاه تلفظ می شود نه ای بلند و کشیده

Excuse /ɪkskjuːz/ ایکسکیوز

تلفظ این کلمه در حالت اسم به معنای بهانه:

Excuse /ɪkskjuːs/ ایکسکیوس

تذکر!

در محاوره و مکالمه روزمره برای سهولت در تلفظ و بیان این کلمه تغییری در تلفظ ابتدایی ایجاد می شود و تلفظ این کلمه به « اِسکیوز » در حالت فعل و به « اِسکیوس » در حالت فعل تغییر می کند.

مثال:

Excuse me : مرا ببخشید (اِسکیوز می)

No excuse! : بهانه بی بهانه! (نُ اِسکیوس)