پاسخ به: معادل « اصلاً مسئله این نیست » به انگلیسی

#731

معادل جمله مسئله این نیست یا اصلا مسئله این نیست در زبان انگلیسی، جمله پرکاربرد و پر استفاده ای است که به صورت زیر بیان می شود:

That’s not the case.

It’s not the case.