پاسخ به: معنی ضرب المثل A watched pot never boils

#735

جمله و ضرب المثل جالب و پند آموز A watched pot never boils در زبان انگلیسی به این معناست که با تماشای یک دیگ یا قابلمه نمی توان آب یا غذای درون آن را جوشاند که استعاره از این است که هیچ چیز بدون عمل و اقدام اتفاق نمی افتد و انجام نمی شود.

برای معادل این ضرب المثل در زبان فارسی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • با حلوا حلوا کردن ( گفتن ) دهن شیرین نمی شود
  • حج به سفارش قبول نشود ( با سفارش حج قبول نمی شود )