پاسخ به: معادل و معنی دقیق عبارت What’s up به فارسی

#742

باید اشاره کرد که عبارت و جمله سوالی رایج و پر کاربرد What is up یا What’s up در زبان انگلیسی، در محاوره به کار می رود و جمله ای رسمی و مودبانه نیست و در مکالمه های غیر رسمی و دوستانه مورد استفاده قرار می گیرد. این جمله را به فارسی می توان « چه خبر؟ » یا « چه خبر است؟ » و یا « چی شده ( است ) » ترجمه و معنی کرد.

این جمله حتی  Wassup ( با تلفظ واساپ ) و یا Whassup هم نوشته می شود.

به مثال های زیر توجه کنید:

‘What’s up?’, I said to him.—’Nothing much,’ he answered.

من به او گفتم: چه خبر؟ – او جواب داد: خبر خاصی ( زیادی ) نیست.

What’s up with Terry?

تری چِش شده؟ ( چه اتفاقی برای تری افتاده است )

What’s up – why does everyone look so serious?

چه خبره ( چه خبر است )؟ چرا همه، خیلی جدی به نظر می رسند؟