پاسخ به: خدا رو شکر به انگلیسی چه می شود؟

#745

برای گفتن خدا را شکر به انگلیسی : Thank God

Thank God nobody was hurt in the accident.

خدا را شکر که هیچ کسی در تصادف آسیب ندید.