پاسخ به: مسئله مهمی نیست به انگلیسی چی میشه ؟

#747

برای گفتن و بیان اینکه موضوع مهمی نیست یا مسئله مهمی نیست در تعارف و یا موقیعیت های دیگر از چندین عبارت و جمله می توان استفاده کرد از جمله:

  • No matter : مهم نیست
  • It doesn’t matter : مسئله مهمی نیست یا موضوع مهمی نیست
  • No big deal : کار شاقی نیست یا چیز مهمی نیست (محاوره)
  • It’s no big deal : کار شاقی نیست یا چیز مهمی نیست (محاوره)