پاسخ به: جمله not if but when به چه معناست؟

#749

عبارت Not if but when به طور کامل تر به صورت It’s Not a Matter of ‘If,’ It’s a Matter of ‘When’ نوشته می شود. این جمله زمانی بیان می شود که حادثه یا اتفاقی قطعاً رخ خواهد داد و فقط زمان ان مشخص نیست اما وقوع آن قطعی است.

It’s Not a Matter of If, It’s a Matter of When.

مسئله آیا نیست، مسئله کِی و چه زمانی است. ( وقوع حتمی است اما زمان نامشخص است )