پاسخ به: بنزین تمام کردن به انگلیسی

#7504

فعل بنزین تمام کردن (بنزین تموم کردن) به انگلیسی:

run out of gas

بنزین تمام کردن، سوخت تمام کردن، انرژی تمام کردن

مثال:

I’m running out of gas, I must go to the closest gas station.

دارم بنزین تموم می کنم.، باید به نزدیکترین پمپ بنزین برم.