پاسخ به: کدوم جمله برای detail درسته؟

#7507

برای بیان معادل جزئیات به انگلیسی از کلمه detail به معنی یکی از جزئیات و details به معنی جزئیات بیشتر استفاده می شود. اما باید توجه داشته باشید که عبارت in detail یک اصطلاح و عبارت رایج به معنای با جزئیات هست. پس نباید این قید رو جمع ببنیدیم. جمله صحیح:

He told the story in detail.