پاسخ به: اصطلاح Here we go در محاوره و مکالمه انگلیسی

#751

Here we go در مکالمه روزمره و محاوره خودمانی زبان انگلیسی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، و زمانی این اصطلاح و عبارت بکار می رود که اتفاق یا حرکتی می خواهد شروع شود.

معادل این اصطلاح را می توان در زبان فارسی « بزن بریم »، « بسم الله »، « یا الله »، « برو که رفتیم »، « بفرمایید » و … ترجمه و معنی کنیم.

مثال:

“Here we go,” I said as the roller coaster began to climb the first hill.

با بالا رفتن ترن هوایی از اولین تپه من گفتم: « بزن بریم »