پاسخ به: Real time

#7512

معنی عبارت Real time (Real-time) به فارسی همراه تلفظ:

Real time (Real-time) /ˈriː.əltaɪm/ (ریئل تایم)

1. در لحظه، آنی، بلا درنگ، بدون درنگ، لحظه ای 2. (کامپیوتر) به صورت زنده، در لحظه