پاسخ به: معنی The more better the best

#7514

معنی ضرب المثل و اصطلاح The more better the best به فارسی که بیشتر به صورت The more the better بیان می شود:

The more the better

هر چه بیشتر بهتر (هر چی بیشتر بهتر)

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: بیشتر بهتر

مفهوم کلی ضرب المثل: در زمانی استفاده می شود که قصد بیان ارجحیت کمیت و تعداد را داشته باشیم و بدانیم تعداد بیشتر باعث منفعت، لذت و خوشی و … بیشتر خواهد شد.