پاسخ به: خودکشی و خودکشی کردن به انگلیسی

#7517

معادل فعل و اسم خودکشی کردن به انگلیسی همراه تلفظ:

suicide

UK /ˈsuːɪsaɪd/ US /ˈsuːəsaɪd/ (سوءساید یا سوئی ساید)

1. خودکشی 2. خودکشی کردن، خود را کشتن 3. انتحاری، مربوط به حرکت منجر به خودکشی

commit suicide

مرتکب خودکشی شدن، مرتکب جرم خودکشی شدن، اقدام به خودکشی کردن، خودکشی کردن