پاسخ به: معنی how can I ever repay you

#7520

معنی جمله how can I ever repay you به فارسی که برای بیان تشکر از لطف کسی گفته و پرسیده می شود:

how can I ever repay you?

آخه چطور می تونم لطف شما رو جبران کنم؟

I don’t know how I can repay you.

نمی دونم چطور می تونم لطف شما رو جبران کنم.