پاسخ به: تفاوت معنایی بین propinquity و imminent

#7525

معنی و معادل دو کلمه propinquity و imminent به فارسی که برای درک تفاوت به ترجمه معانی و همچنین توضیحات معنی توجه کنید:

propinquity /prəˈpɪŋkwɪti/ (پِرِ پینکوئیتی)

1. قرابت، خویشاوندی 2. قرابت، نزدیکی (کلمه رسمی و فرمال) 

imminent /ˈimənənt/ (ایمِنِت)

قریب الوقوع