پاسخ به: معنا و گرامر Should در جمله

#7527

معنی و ترجمه متن فوق به فارسی:

Should your behavior reflect poorly on the school in any way , that privilege shall not be extended again.

اگر رفتار شما به هر دلیلی روی مدرسه تأثیر منفی بگذارد، دیگر این امتیاز تمدید نخواهد شد.

نکته:

should می تواند با رفتن به ابتدای جمله جایگزین کلمه if شود و معنی اگر به خود بگیرد. یعنی:

If your behavior should reflect = Should your behavior reflect

اما تفاوت معنایی جمله دوم که should جایگزین if در آن شده چیست؟ تنها تفاوت این است که این نوع نوشتار کاملاً ادبی و شاعرانه است.