پاسخ به: یک معادل برای چاره ای برایم نگذاشتی

#7533

معادل جمله محاوره ای و مکالمه ای چاره ای برایم نگذاشتی (چاره دیگه ای برام نذاشتی) به انگلیسی:

You leave me no choice

You leave me with no choice

چاره ای برام نذاشتی، چاره ی دیگه ای برام نمونده، چاره ای ندارم، گزینه دیگه ای برام باقی نمونده (گزینه دیگه ای برای من باقی نمانده است)