پاسخ به: معنی with which و at which و to which

#7537

کلمه which  در اصل یک عبارت موصولی است و تمام حروف قبل از اینها که در بالا ذکر کردید حرف اضافه هستند و بیش از این ها هم می توان قبل از which حرف اضافه داشت. به طور کلی حروف اضافه همان معنی خود را به معنی which اضافه می کنند. به مثال های زیر توجه کنید.

This is the report. I was referring to this report = This is the report to which I was referring.

این همان گزارش است. من به این گزارش ارجاع می دادم = این همان گزارشی است که من به آن ارجاع می دادم.

which جایگزین report شده و حرف اضافه to هم به معنی به در جمله قرار گرفته است.

معنی to which به فارسی: که به آن

She showed him the hospital. She was born at that hospital  = She showed him the hospital at which she was born.

به او همان بیمارستان را نشان داد. او در آن بیمارستان به دنیا آمده بود = او همان بیمارستانی را به او نشان داد که او در آن به دنیا آمده بود.

which جایگزین hospital شده و حرف اضافه at هم به معنی «در» در جمله قرار گرفته است.

معنی at which به فارسی: که در آن، که در آنجا

معنی with which به فارسی: که با آن