پاسخ به: I looked worse

#7540

برای بیان مفهوم «من بدتر از اینها رو هم دیدم» از جمله رایج زیر استفاده می شود:

I’ve seen worse.

من بدتر از این را هم دیده ام، من بدتر از اینها را هم دیده ام

اما در مورد look که در محاوره بیشتر به معنی به نظر رسیدن است:

I looked worse

من بدتر به نظر می رسیدم