پاسخ به: مفهوم جمله that’s very sweet of you

#7545

معنی و مفهوم جمله that’s very sweet of you که با معادل های انگلیسی زیر برابر است و به عنوان تعارف و عرض ادب بیان می شود:

That’s very sweet of you.

That’s very kind of you.

That’s very nice of you.

نظر لطف شماست، لطف دارید