پاسخ به: Rip up

#7547

معنی فعل ترکیبی یا فعل مرکب rip up به فارسی:

rip up

از بین بردن (به وسیله پاره کردن)، داغون کردن (به وسیله پاره کردن)، پاره کردن، پاره پوره کردن

ترجمه جمله مذکور:

It almost ripped itself up.

تقریبا خودش را از بین برد (پاره کرد)