پاسخ به: معنی with which و at which و to which

#7552
بهار

کاش شکل دیگه اش رو هم که به این صورته توضیح میدادین

She showed him the hospital she was born at.