پاسخ به: معنی عبارت acts of this nature

#7553

معنی act of nature به فارسی:

act of nature

حادثه غیر مترقبه (هر رویدادی که خارج از کنترل و دست انسان است)

act of nature = act of God (Law)

حادثه فورس ماژور، حادثه غیر مترقبه (قانون و قراردادها)

acts of nature = acts of God (Law)

1. حوادث غیر مترقبه 2. حوادث فورس ماژور، حوادث غیر مترقبه (قانون و قراردادها)