پاسخ به: ما از این شانس ها نداریم

#7559

برای بیان جمله محاوره ای و عامیانه «ما از این شانس ها نداریم» (از این شانسا نداریم) به انگلیسی می توان از معادل زیر استفاده کنیم:

No such luck

ما از این شانس ها نداریم (از این شانسا نداریم)