پاسخ به: معنی with which و at which و to which

#7560

which برای معرفی اطلاعاتی که نشان می دهند چه چیز خاص یا چه نوع چیزی را شما در حال صحبت از آن هستید، به کار برده می شود. شما همچنین می توانید برای این نوع عبارات موصولی از that هم استفاده کنید، به جز زمانی که ضمیر توسط یک حرف اضافه مقدم شده باشد. مثال:

It’s a toy which/that every child will enjoy.

اسباب بازی است که هر کودکی از آن لذت می برد.

She showed him the hospital at which she was born.

او همان بیمارستانی را به او نشان داد که او در آن به دنیا آمده بود.

توجه:

ضمایر موصولی which و that، زمانی که در جایگاه مفعولی در این نوع جملات یا عبارات موصولی قرار می گیرند، اغلب کنار گذاشته می شوند.

She showed him the hospital (which) she was born at = She showed him the hospital she was born at.