پاسخ به: معنی peace out

#7563

معنی peace out به فارسی:

peace out

1. خداحافظی کردن، به درود گفتن (مخصوصاً به یکباره) 2. به درود، خداحافظ، برقرار باشید (هنگام خداحافظی)