پاسخ به: گرامر و معنای کلمه ی be و being

#7569

البته اگر قرار باشد تمام نکات گرامری در مورد be و being را توضیح بدهیم بسیار وسیع خواهد شد. اما در اینجا به مثال شما بسنده می کنیم و این مثال را در نظر می گیریم:

tending to be involved in a greater than average number of accidents.

to involve = فعل معلوم = active = درگیر کردن

to be involved = فعل مجهول = passive = درگیر شدن

توجه:

برای مجهول کردن فعل از be استفاده می شود و فعل اصلی به صورت نوع سوم نوشته می شود.