پاسخ به: Due any minute

#7570

معنی و معادل عبارت Due any minute به فارسی:

Due any minute = at any minute = any minute now

در هر لحظه (به معنی لحظه قریب الوقوع)، خیلی زود، به زودی، تا چند لحظه دیگر، تا دقایقی دیگر

مثال:

We will get there due any minute.

در هر لحظه (تا چند لحظه دیگر) به مقصد می رسیم.