پاسخ به: معنی عبارت why the long face

#7575

معنی اصطلاح محاوره ای و عامیانه why the long face به فارسی:

Why the long face?

چرا پکری؟ (چرا پکر هستی؟)، چرا سر دماغ نیست؟، چرا دمقی؟، چرا عنقی؟