پاسخ به: Give someone the bug

#7588

سلام خدمت شما، معنی و معادل عبارت Give someone the bug به فارسی:

Give someone the bug

شور و شوق ایجاد کردن در کسی، به وجد درآوردن کسی، انگیزه دادن به کسی

have the bug for something

شور و علاقه داشتن برای چیزی، عطش داشتن برای چیزی