پاسخ به: معنی و مفهوم و گرامر this ain’t در انگلیسی

#760

عبارت Ain’t اصلا رسمی نیست و در محاوره استفاده می شود و بیشتر در گویش محاوره لهجه ایالت های جنوبی آمریکا از جمله ایالت تگزاس رایج است و مورد استفاده قرار می گیرد.

تلفط این عبارت خاص /eɪnt/ ( اِینت ) است.

این عبارت خلاصه شده است و در اصل جایگزین موارد زیر می شود:

  • Am not
  • Is not
  • Are not
  • Has not
  • Have not

در برخی گویش ها حتی جایگزین موراد زیر نیز می شود:

  • Do not
  • Does not
  • Did not

مثال:

This ain’t funny = This isn’t funny

Well, it’s obvious, ain’t it? = isn’t it?

I ain’t got kids = I haven’t got kids = I don’t have kids = I haven’t kids