پاسخ به: Go a brilliant shade of magenta

#7611

باید در در فرهنگ بریتانیایی این جمله کنایه از چیست. ولی در کل مفهومی که از این جمله بر می آید کنایه از خجالت زده کردن شخص مورد تعریف و تمجید است.

making Hermione go a brilliant shade of magenta

کاری کرد تا هرمیون لپ هایش گل بیندازد.