پاسخ به: معنی ضرب المثل The end justifies the means

#7616

معنی ضرب المثل و اصطلاح the end justifies the means به فارسی:

The end justifies the means

هدف وسیله را توجیه می کند، نتیجه خوب روش بد را توجیه می کند

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: پایان (کار)، وسایل و ابزار را تایید می کند.

مفهوم کلی ضرب المثل: گاهی اوقات رسیدن به یک نتیجه خوب می تواند روش بد را هم توجیه کند.